Fare meaning in Marathi | फेर म्हणजे काय?

Fare meaning in Marathi | फेर म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of Fare? where we can use the word Fare? also is there any more word that is related to the Fare. So let’s see full information about Fare meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Fare meaning in Marathi

  • Fare: भाडे
    (जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची वस्तु अथवा इतर काही गोष्टी आपण वापरतो तेव्हा त्याच्या बदल्यात त्या व्यक्तीला एक ठराविक रक्कम हि ठराविक वेळेत द्यावी लागते त्यालाच “Fare” असे म्हणतात. तसेच प्रवासाचे भाडे, भोजन, घर, अशा खूप प्रकारचे भाडे असतात

Similar Word For Fare: Rent, price, cost, charge, fee, payment, levy

Levy Meaning In Marathi: अधिकृतपणे पैसे वगैरे मागणे व जमविणे,वसूल करणे.
Price Meaning In Marathi: एखादी गोष्ट विकत घेण्यासाठी तुम्हाला द्यावे लागणारे पैसे; किंमत, दर, भाव, मूल्य, दाम.

Fare ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  • House Fare is very high in Mumbai.

Expelled meaning in Marathi | एक्सपेल्ड म्हणजे काय?

Climate meaning in Marathi | क्लायमेट म्हणजे काय?

Missed call meaning in Marathi | मिसकॉल म्हणजे काय?

Tired meaning in Marathi | टायर्ड म्हणजे काय?

Annoying meaning in Marathi | अनोईंग म्हणजे काय?

Prone meaning in Marathi । प्रॉन म्हणजे काय?

Field meaning in Marathi । फील्ड म्हणजे काय?

Molestation meaning in Marathi । मोलेस्टेशन म्हणजे काय? 

Base meaning in Marathi | बेस म्हणजे काय?

Honour meaning in Marathi । ऑनर म्हणजे काय?

Patience meaning in Marathi । पेशंन्स म्हणजे काय?