Quotation meaning in Marathi | क्वोटेशन म्हणजे काय?

Quotation meaning in Marathi | क्वोटेशन म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of Quotation? where we can use the word Quotation? also is there any more word which is related to the Quotation. So let’s see full information about Quotation’s meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Quotation meaning in Marathi

  • Quotation: अवतरण, नमुना म्हणुन सांगणे, उतारा, सांगितलेली किंमत
    एखाद्या गोष्टीचा आकार, तिची किंमत वगैरेचा सर्व वास्तविके आणि आकडे तुमच्यापुढे येण्यापूर्वी तुम्ही केलेला अंदाज म्हणजे Quotation किंवा तुमचे एखादे काम (उदाहरणार्थ, बांधकाम करणाऱ्या माणसाने त्या कामासाठी येणारा एकूण खर्च वैगेरे लेखी स्वरूपात देतो त्यालाच Quotation असे म्हणतात)

Similar Word For Quotation: citation, estimate

estimate Meaning In Marathi: अंदाज

Quotation ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  • The builder yesterday gave a quotation of the cost of the house.

Enemy meaning in Marathi | एनमी म्हणजे काय?

Compounder meaning in Marathi | कंपाउंडर म्हणजे काय?

Conform meaning in Marathi |कोन्फॉर्म म्हणजे काय?

Alumni meaning in Marathi | ऍल्युमिनि म्हणजे काय?

Hungry meaning in Marathi | हंग्री म्हणजे काय?

Sweating meaning in Marathi | स्वेटिंग म्हणजे काय?

Worth meaning in Marathi । वर्थ म्हणजे काय?

Wonderful meaning in Marathi । वन्डरफुल म्हणजे काय?

Tasty meaning in Marathi । टेस्टी म्हणजे काय?

Advertisement meaning in Marathi । ऍडव्हर्टाइजमेन्ट म्हणजे काय?

Beautiful meaning in Marathi | ब्युटीफुल म्हणजे काय?