Slum meaning in Marathi | स्लम म्हणजे काय?

Slum meaning in Marathi | स्लम म्हणजे काय?

Here we are discussing what is meaning of Slum? where we can use the word Slum? also is there any more word that is related to the Slum. So let’s see full information about Slum meaning in Marathi. Also to know more about meaning in Marathi, please visit our page.

Slum meaning in Marathi

  • Slum: झोपडपट्टी, गावातील गलिच्छ वस्तीतील एक रस्ता

Similar Word For Slum: hovel, ghetto, shanty town

hovel meaning in Marathi: खूप गलिच्छ किंवा मोडकळीला आल्याने राहण्यास अयोग्य असे घर किंवा खोली.

ghetto meaning in Marathi: एकाच वंशाच्या, धर्माच्या वगैरे अनेक लोकांची गरीब वस्ती असलेला शहराचा एक भाग.

Slum ह्या शब्दाचा वाक्यात कुठे वापर होऊ शकतो?

  • The people in the slums are very hungry.

Slump meaning in Marathi | स्लम्प म्हणजे काय?

Worried meaning in Marathi | वरीड म्हणजे काय?

Gynecologist meaning in Marathi | गायन्याकॉलोजिस्ट म्हणजे काय?

Entitled meaning in Marathi | एन्टाइटल्ड म्हणजे काय?

Acting meaning in Marathi | ऐक्टिंग म्हणजे काय?

Agony meaning in Marathi | ऐगनी म्हणजे काय?

Transaction meaning in Marathi | ट्रैन्ज़ैक्शन म्हणजे काय?

Sick meaning in Marathi | सिक म्हणजे काय?

Crowd meaning in Marathi |  क्राउड म्हणजे काय?

Meteorological meaning in Marathi | मीटीअरालॉजिकल म्हणजे काय?

Quotation meaning in Marathi | क्वोटेशन म्हणजे काय?

Leave a Comment